Từ 1.4, giảm trần lệ phí trước bạ ô tô xuống 15%
Ngày tháng: 27/03/2013

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011 về lệ phí trước bạ. Theo đó, từ ngày 1.4 tới, ô tô dưới 10 chỗ ngồi, bao gồm cả lái xe, sẽ nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%.

Tùy thực tế từng địa phương, các tỉnh được điều chỉnh tăng trên mức 10% nhưng không được vượt quá 15% (mức trần hiện nay là 20%). Nghị định cũng nêu rõ mức lệ phí trước bạ từ lần 2 trở đi là 2%, áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Các tỉnh, thành phố đang áp dụng lệ phí trước bạ cao hơn 10% nhưng không quá 15% thì áp dụng mức thu phí trước bạ theo quy định hiện hành và trường hợp mức thu cao hơn 15% thì sẽ áp mức 15% cho đến khi HĐND tỉnh, thành phố đó ban hành mức thu lệ phí trước bạ mới.

Theo Thanh niên